https://www.marthalen.ch/de/politik/finanzen/budgetmain/
24.04.2024 02:29:27


BudgetPolitische Gemeinde Marthalen

Budget Politische Gemeinde 2020

Budget Politische Gemeinde 2021

Budget Politische Gemeinde 2022

Budget Politische Gemeinde 2023

Budget Politische Gemeinde 2024

 

Zweckverband ARA Weinland

Budget ARA 2020

Budget ARA 2021

Budget ARA 2022

Budget ARA 2023

Budget ARA 2024

 

Zweckverband Feuerwehr Weinland

Budget Feuerwehr Weinland 2022

Budget Feuerwehr Weinland 2023

Budget Feuerwehr Weinland 2024

 

Zweckverband Quellwasserversorgung Marthalen-Benken

Budget Quellwasserversorgung Marthalen-Benken 2020

Budget Quellwasserversorgung Marthalen-Benken 2021

Budget Quellwasserversorgung Marthalen-Benken 2022

Budget Quellwasserversorgung Marthalen-Benken 2023

Budget Quellwasserversorgung Marthalen-Benken 2024